Et kohtuvaidlusest ei jääks vaid võidurõõm

Elu meie ümber läheb päev päevalt aina keerulisemaks ning samas suunas liiguvad ka isikutevahelised suhted nii era- kui ka ärielus. Tihti juhtub nii, et ilma kohtu kaasabita ei saagi vaidluses lahendust leida, kuid tee mistahes küsimuse lahendamiseni on pikk ja vaevarikas. Selleks, et väljuda vaidlusest mitte ainult võidurõõmuga, vaid saavutada ka nõude reaalne rahuldamine, tuleb olla hoolas ja tähelepanelik vastaspoole tehingute osas. Mõistlik on pisteliselt kontrollida nii kinnistusraamatu kui ka äriregistri seisu, et avastada võimalikud õiguste kuritarvitamised eos.

Juhul, kui vaidluse vastaspool on teinud küsitava sisuga tehinguid, annab seadus võimaluse viidatud tehinguid täitemenetluse seadustikus sätestatud korras tagasi võita, isegi juhul, kui enda nõude osas veel jõustunud kohtulahendit ei ole. Tagasivõitmine aitab eelkõige juhul, kui kinnisvara on koormatud tühiste kohustustega ja/või kinnisvara on võõrandatud kolmandatele isikutele, kes on tavapäraselt kostja lähikondsed. Sellistel juhtudel on kostja püüdnud vältida nõude rahuldamist talle kuuluva vara arvelt ning vara on kas müüdud, kingitud, loovutatud või mistahes muul moel võõrandatud mõnele kostja sugulasele, elukaaslasele või kostja kontrolli all olevale ettevõttele. Õnneks on võimalik sellised tehingud tagasi võita, kui kohus tuvastab, et vastava tehinguga on kahjustatud (tulevase) sissenõudja huvisid.

Võimalik on vaidlustada ka vara jaotamist täitemenetluses juhul, kui kostja vara müüakse ja müügi tulemusel teeb kohtutäitur vara jaotuskava. Eeltoodu aitab juhul, kui pahatahtlik varaga sahkerdamine on avastatud nii hilja, et enam täitemenetlusele kätt vahele panna ei saa. Sellisel puhul on võimalik vaidlustada vara jagamist ja muuhulgas kontrollida täidetava nõude olemasolu.